dimarts, 25 de gener del 2011

CRONOLOGIA BÀSICA DEL PROJECTE D’ALFABETITZACIÓ A LA RAAN, NICARAGUA, GESTIONAT I EXECUTAT PER L’AEPCFA I FINANÇAT PER L’ACCD

Nom del projecte: La erradicación del analfabetismo en la RAAN (Nicaragua)

o 6-6-2008: per iniciativa i a petició de la cooperació governamental catalana i per tal de contribuir a mitigar els danys socioeconòmics provocats per l’huracà Fèlix que va afectar la costa carib nord de Nicaragua l’any 2006, es signa a Puerto Cabezas, RAAN, Nicaragua, un Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament (ACCD), la Red Universitaria Yo, si puedo[1], (RED), el Govern Regional de la RAAN (GRAAN), Nicaragua, i l’Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA) de Nicaragua[2]. Signen el conveni: Andreu Felip (director de l’ACCD) Reinaldo Francis (Governador de la RAAN) Anna Mª Geli (Rectora de la UdG i presidenta de la RED) i Orlando Pineda (President de l’AEPCFA). L’objectiu d’aquest Conveni és establir el marc de col·laboració entre els organismes signants per tal d’iniciar l’alfabetització d’adults a la RAAN adaptant el mètode “Yo, sí puedo” a la realitat de la Regió. Las parts participaran en el finançament del programa de col·laboracions aprovades a través de la Comissió Mixta[3], mitjançant la signatura d’una o més addendes anuals condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient a la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a cada exercici pressupostari[4]. La vigència d’aquest Conveni s’inicia l’1 de gener de 2008 i finalitza als 3 anys des de l’entrada en vigor i serà renovable per un període negociable si existeix interès per les parts i es comunica per escrit abans de la seva finalització.

o 6-6-2008: es signa la primera addenda al Conveni i l’assignació econòmica per a l’any 2008, 118.000€ de les quals 100.000€ es transfereixen a l’AEPCFA (alfabetització) i els 18.000€ a la RED (organització III Assemblea).

o 4-3-2009: entra al registre de la Generalitat l’informe de seguiment del projecte 2008 justificat amb factures i s’inicia el pagament dels 118.000€ (100.000€ a l’AEPCFA i 18.000€ a la RED).

o 4-6-2009 entra al registre de la Generalitat la sol·licitud de subvenció per a programes i projectes de cooperació pel desenvolupament (en el marc de convenis amb l’ACCD) per a l’any 2009. Es sol·liciten 120.000€ (100.000 per a les activitats d’alfabetització de l’AEPCFA i 20.000€ per les activitats, organització de la IV Assemblea anual, de la RED).

o 22-10-2009: entra al registre de la Generalitat la carta formal de les tres institucions (RED, AEPCFA i GRAAN) demanant 120.000€ per a l’any 2009. L’Addenda del 2009 atorga els 120.000€ del segon any del conveni.

o 31-1-2010: l’AEPCFA confirma, mitjançant un escrit dirigit al senyor David Minoves, Director Gral. de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, que el 15 de desembre del 2009 s’han ingressat els 100.000€ corresponents a l’any 2009.

o 23-8-2010: Les comunitats indígenes mayangnes i miskites de Waspam-Río Coco i el Triangle de les Mines (Sikilta-Siuna, Rosita i Bonanza) són declarades Territoris Lliures d’Analfabetisme en el marc de la celebració del XXX aniversari de la CNA de Nicaragua.

o 13-9-2010: entra al registre de la Generalitat la sol·licitud de subvenció per a programes i projectes de cooperació pel desenvolupament (en el marc de convenis amb l’ACCD) per a l’any 2010[5] i la carta formal de les tres entitats (RED, AEPCFA i GRAAN ) demanant 100.000€ per l’exercici 2010 (tercer i últim any del conveni)[6].

o 30-9-2010: amb motiu de la visita a Catalunya de la directiva de l’AEPCFA, presidida per Orlando Pineda, mantenim una reunió amb el senyor David Minoves[7] i ens manifesta que per problemes pressupostaris els 100.000€ de l’any 2010 no es podran cobrar fins el 1r trimestre del 2011. Felicita a l’AEPCFA per la feina feta i els resultats obtinguts amb la Declaració de Territori Lliure d’Analfabetisme. Orlando Pineda, en nom de l’AEPCFA, fa lliurament d’una bandera de Territori Lliure d’Analfabetisme i un Diploma a l’ACCD pel suport del poble de Catalunya, els organismes de solidaritat i els seus governs a l’alfabetització.

o 2-10-2010: En un acte públic al Centre Cívic de Sant Ildefons de Cornellà, David Minoves, que va presidir la taula, va confirmar davant els assistents (entre ells alguns regidors de diferents ajuntaments i representants de diferents organismes de la solidaritat amb Nicaragua) el suport de l’ACCD a l’AEPCFA felicitant l’associació per la feina que havia culminat en la Declaració de les comunitats indígenes de la RAAN Territoris Lliures d’Analfabetisme i esperant que fos continuada properament a la RAAS.

o 8 a 17-12-2010: Els tècnics de l’ACCD Neus Martí i David Tarrasón viatgen a Nicaragua amb la missió de fer l’avaluació final del projecte[8] conduïda per l’àrea de Qualitat i Avaluació de l’ACCD[9].

o 10-1-2011: A l’espera de tenir l’addenda del 2010 on s’autoritza la subvenció dels 100.000€ a nivell formal, rebem, no oficialment, una carta de data 20-12-2010, registre de sortida 27-12-2011, signada per David Minoves, i dirigida a la Presidenta de la RED i Rectora de la UdG (Registre d’entrada a la UdG: 5-1-2011) on l’informa que “... l’actual escenari no ens permetrà donar suport al projecte “L’eradicació de l’analfabetisme a la RAAN (Nicaragua)” durant el present any...”[10]. Sembla que no cal comentar aquí la forma ni el fons de l’escrit...

o 12-1-2011: La PNLA, Plataforma per una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme, convoca una reunió extraordinària per tal d’analitzar la situació generada[11] i obrar en conseqüència[12].[1] Dispositiu constituït el 21-2-2007 integrat per 35 universitats catalanes, espanyoles i nicaragüenques i una cubana i dos institucions docents de reconegut prestigi a nivell internacional en l’àmbit de l’alfabetització i l’educació popular, l’Institut Paulo Freire d’Espanya i l’AEPCFA de Nicaragua, amb l’objectiu de promoure la cooperació universitària amb la finalitat d’eradicar l’analfabetisme i enfortir la formació posterior a Nicaragua en el marc de la cooperació amb l’AEPCFA.

[2] S’adjunta còpia (annex 1) malgrat que, degut a la seva extensió, no es farà arribar si no es sol·licita a l’AEPCFA-Girona.

[3] En el marc d’aquest Conveni (Clàusula Tercera: Òrgans de participació i de seguiment) es contemplava una Comissió Mixta i una Comissió Tècnica de Seguiment. Aquestes comissions mai han arribat a constituir-se i funcionar d’acord a la lletra del Conveni...

[4] Sobre la base (no recollida, però, en el Conveni, doncs, s’havia de concretar en les addendes anuals aprovades a través de la Comissió Mixta) d’una aportació total de 300.000€ (100.000/any) de l’ACCD.

[5] El retard en la presentació de la sol·licitud es degut a que la justificació del 20.000€ de la RED de l’exercici 2009 va arribar molt tard (mes de juliol) i l’ACCD no deixa entrar cap nova sol·licitud (pel 2010) si abans no s’ha justificat la de l’any anterior. L’AEPCFA ja tenia feta la justificació al mes de març però no podia entrar-la per registre fins que no tinguéssim la de la RED, doncs, el projecte contempla les dues subvencions integrades i és la RED, a través de la Presidència, Rectora de la UdG, la titular de la sol·licitud.

[6] Íntegrament per a l’alfabetització, a càrrec de l’AEPCFA. La RED, al no celebrar-se la V Assemblea anual prevista, ni cap altra activitat, no sol·licita cap quantitat.

[7] Assistim un total d’11 persones de l’AEPCFA (6 AEPCFA-Nicaragua, 2 AEPCFA-Barcelona i 3 AEPCFA-Girona), 1 de l'Associació Italia Nicaragua i 2 de l’ACCD (el senyor Minoves i un tècnic de l’ACCD)

[8] Cal mencionar aquí els diferents informes de seguiment (intermedis i anuals) elaborats per l’AEPCFA sobre el projecte, a requeriment de l’ACCD, i l’Informe final elaborat per la CIVE, Comissió Internacional de Verificació i Avaluació, integrada per 21 persones d’organismes de solidaritat amb Nicaragua i universitats de reconegut prestigi procedents de Catalunya, País València, Sevilla, Malta, Portugal, Escòcia-Regne Unit, Canadà i USA i presidida per la Premi Nobel Dra. Rigoberta Menchú.

[9] No disposem encara del text de l’informe però un dels tècnics ens manifestava en un correu, el següent: Benvolguts..., Suposo que ja us hauran escrit de l’AEPCFA i us hauran informat dels nou dies intensos que hem viscut a Nicaragua. Dic viscut perquè ha estat una total immersió, des del primer moment que vàrem arribar al país.

En primer lloc volem agrair als companys de l’AEPCFA l’acompanyament que han fet, sense el qual no hauria estat possible assolir els objectius que havíem establert. Dir-vos que si bé l’agenda semblava sobredimensionada, s’ha complert al 100%, fins i tot més del planificat. Pel que fa a l’avaluació, tornem a Barcelona amb la certesa d’haver après molt sobre un procés molt complex. Sense una lectura històrica no és possible comprendre l’abast del projecte que hem anat a avaluar. L’agenda que es va plantejar ha permès donar resposta a les preguntes d’avaluació que havíem plantejat, amb la grata sorpresa de constatar l’enorme treball que s’ha fet des de l’AEPCFA i, en coordinació amb múltiples agents (institucions, persones individuals, etc.). Efectivament, es tracta d’un projecte que excedeix el mateix projecte, és a dir el que ha fet possible que es dugui l’alfabetització a la RAAN és fruit d’un treball iniciat des de fa molts anys per part d’una entitat que té un equip amb una gran experiència i està liderada per una persona molt respectada per tothom (independentment del color polític) que treballa en xarxa amb actors compromesos i disposats a recolzar amb recursos econòmics i humans (Universitats, societat civil catalana, etc.). Notable la capacitat de gestió i coordinació de l’AEPCFA per articular aquesta xarxa i desplegar la estratègia efectiva que ha conduït als èxits del projecte. Per la nostra part, com a àrea d’avaluació i Qualitat de l’ACCD, ens queda recopilar i sistematitzar tota la informació recollida en el treball de camp i elaborar un informe d’estudi d’avaluació preliminar que us farem arribar perquè pugueu fer les vostres aportacions. De la mateixa manera, l’estudi s’enviarà a l’AEPCFA-Nicaragua i a la UdG com a representat de la Xarxa universitària-Yo si puedo. De nou agrair la vostra disponibilitat per iniciar aquest procés. Per a qualsevol cosa quedem a la vostra disposició. Una abraçada

[10] El text de la carta, que, repetim, ni el GRAAN ni l’AEPCFA-Nicaragua encara no han rebut de manera formal, és aquest:

Benvolguda Rectora, Com és del seu coneixement, la planificació de la política pública de cooperació al desenvolupament del Govern de la Generalitat de Catalunya contemplava la possibilitat de col·laborar en el projecte “L’eradicació de l’analfabetisme a la RAAN (Nicaragua)” durant l’any 2-010. Malauradament, en la present situació de crisi econòmica i financera, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret Llei 3/2010 de mesures urgents per a la contenció de la despesa i reducció del dèficit públic, aplicat a tots els àmbits d’acció del govern, ens obliga a reformular les previsions inicials de les nostres contribucions econòmiques. Em trobo, conseqüentment, en la situació d’haver-li de notificar que l’actual escenari no ens permetrà donar suport al projecte”L’eradicació de l’analfabetisme a la RAAN (Nicaragua)” durant el present any. Voldria, però, subratllar que aquesta mesura a què ens veiem abocats no minva la nostra consideració sobre la pertinença del projecte. En aquest sentit, els transmeto la nostra ferma voluntat de seguir col·laborant en el futur amb la “Red Universitaria Yo sí puedo” en totes aquelles accions que puguem identificar conjuntament. Quedo a la seva disposició i aprofito per saludar-la ben cordialment. Dadid Minoves. Director General.

[11] Una decisió qualificada per la PNLA d’ “injusta, absolutament arbitrària i, sobretot, fora de temps i forma que si continua ferm pot crear problemes molt greus en una economia feble i amb escassos recursos, com és la de l’AEPCFA. Una decisió pressa, a més a més, quan s’havia produït el relleu del govern i el senyor Minoves “de facto” era responsable “en funcions”... (i penseu el que vulgueu...)

[12] S’adjunta (annex 2) el resum de la mateixa.