dimecres, 1 de desembre del 2010

RESUM DE LA REUNIÓ 1/NOVA ETAPA DE LA PNLA

Assistents: 7 persones de 5 organismes (AEPCFA-Barcelona, AEPCFA-Girona, Amics de Puerto, Casa de Nicaragua i Col•lectiu de Solidaritat Sandinista)

Resum:
- Es justifica la necessitat d’endegar una nova etapa en la cooperació amb l’AEPCFA i es presenten les tasques a prioritzar a l’hora de pensar, debatre i aprovar el nou pla de treball:

1. Liquidar temes pendents:

1. Fer arribar l'Informe de la Comissió Internacional de Verificació i Avaluació a la UNESCO, als organismes regionals educatius i de defensa dels drets dels pobles indígenes, etc.
2. Documental XXX Aniversari CNA dirigit per Pep Caballé (La Revolución ya tiene todas las vocales, títol provisional)
3. Cobrament 3ª i última part Conveni ACCD

2. Concretar les noves prioritats:

1. L'alfabetització de les comunitats indígenes de la costa carib sud de Nicaragua, RAAS, concretament en les comunitats indígenes Rama-Kreole de Kukra Hill, Laguna de Perlas i l’Illa Rama Cay-Bluefields.
2. Rescat de la memòria històrica dels 30 anys d'alfabetització a Nicaragua (1980-2010) mitjançant la difusió dels continguts del Museu de l'Alfabetització com un recurs en matèria d'Educació Popular i Pedagogia de l'Amor dirigit inicialment a les universitats nicaragüenques.
3. Consolidació de l’Escuela Campesina Modelo de San Francisco Libre
4. Seguiment a les persones alfabetitzades a la RAAN, batalla por el 6º grado.

3. Elaborar un Pla de treball 2011-12:

1. enamorar: quines complicitats hem de cercar... (organismes i persones)
(es fa un parèntesi per a informar dels contactes mantinguts amb diferents organismes: Grup de Sevilla, Ajuntament de Girona, FETE-UGT, Comitè de Solidaritat Sandinista –Barcelona i Girona- i IPF d’Espanya)
2. organitzar: a) com ens hem d’organitzar, i, b) quins compromisos / responsabilitats podem i volem assumir
3. actuar: concretar prioritats, àmbits , tasques, cronograma, organització i compromisos / responsabilitats del pla de treball

S’acorda que, a partir d’aquestes qüestions, farem una altra trobada (intentant reunir més gent) per tal d’elaborar el pla de treball el proper dimarts 18 de gener a les 7 de la tarda a la Casa de la solidaritat.

-----------------------------------


Asistentes: 7 personas de 5 organismos (AEPCFA-Barcelona, AEPCFA-Girona, Amigos de Puerto, Casa de Nicaragua y Comité de Solidaridad Sandinista)

Resumen:

- Se justifica la necesidad de emprender una nueva etapa en la cooperación con la AEPCFA y se presentan las tareas a priorizar a la hora de pensar, debatir y aprobar el nuevo plan de trabajo:

1. Liquidar temas pendientes:

1. Hacer llegar el Informe de la Comisión Internacional de Verificación y Evaluación a la UNESCO, a los organismos regionales educativos y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, etc.
2. Documental XXX Aniversario CNA dirigido por Pep Caballé (La Revolución ya tiene todas las vocales, título provisional)
3. Cobro 3ª y última parte Convenio ACCD

2. Concretar las nuevas prioridades:

1. La alfabetización de las comunidades indígenas de la costa caribe sur de Nicaragua, RAAS, concretamente en las comunidades indígenas Rama-Kreole de Kukra Hill, Laguna de Perlas y la Isla Rama Cay-Bluefields.
2. Rescate de la memoria histórica de los 30 años de alfabetización en Nicaragua (1980-2010) mediante la difusión de los contenidos del Museo de la Alfabetización como un recurso en materia de Educación Popular y Pedagogía del Amor dirigido inicialmente a las universidades nicaragüenques.
3. Consolidación de la Escuela Campesina Modelo de San Francisco Libre
4. Seguimiento a las personas alfabetizadas en la RAAN, batalla por el 6º grado.

3. Elaborar un Plan de trabajo 2011-12:

1. enamorar: qué complicidades tenemos que buscar... (organismos y personas)
(se hace un paréntesis para informar de los contactos mantenidos con diferentes organismos: Grupo de Sevilla, Ayuntamiento de Girona, FETE-UGT, Comité de Solidaridad Sandinista –Barcelona y Girona- e IPF de España)
2. organizar: a) como nos tenemos que organizar, y, b) qué compromisos / responsabilidades podemos y queremos asumir
3. actuar: concretar prioridades, ámbitos , tareas, cronograma, organización y compromisos / responsabilidades del plan de trabajo

Se acuerda que, a partir de estas cuestiones, haremos otro encuentro (intentando reunir más gente) para elaborar el plan de trabajo el próximo martes 18 de enero a las 7 de la tarde en la Casa de la solidaridad de Barcelona.