dimecres, 13 d’abril del 2011

NOTA

En relació a la crida – proposta “Estem amb la Fonseca!” (publicada en català i castellà en aquest bloc) volem fer-vos arribar una petició: aconseguir que cap aportació sigui a costa de les organitzacions i entitats que participin sinó que es tracta d’enamorar set persones per tal que es comprometin a col·laborar en els termes de la proposta: 30 euros/mes. D’aquesta manera, sense afectar l’entitat, es tractaria de mobilitzar i promoure la participació d’un piló de persones... aconseguint un valor afegit a l’estricta aportació econòmica...

Moltes gràcies per la vostra atenció.

AEPCFA, Barcelona i Girona, i Casa de Nicaragua

-----------------------------

En relación al llamado – propuesta “Estamos con la Fonseca!” (publicada en catalán y castellano en este mismo bloc) os queremos hacer llegar una petición: conseguir que ninguna aportación sea a expensas de las organizaciones y entidades que participen sino que se trata de enamorar siete personas para que se comprometan a colaborar en los términos de la propuesta: 30 euros/mes. De este modo, sin afectar a la entidad, se trataría de movilizar y promover la participación del máximo número de personas... consiguiendo un valor añadido a la estricta aportación económica...

Muchas gracias por vuestra atención.

AEPCFA, Barcelona y Girona, y Casa de Nicaragua