dimarts, 17 de juny del 2014

ES CREA LA COMISSIÓ PRO CELEBRACIÓ DEL XXXV ANIVERSARI DE LA CNA DE NICARAGUA - SE CREA LA COMISIóN PRO CELEBRACIÓN DEL XXXV ANIVERSARIO DE LA CNA DE NICARAGUA


CNA35. RESUM de la REUNIÓ del 14-6-14 a BARCELONA

 1. A proposta de les entitats signants de la convocatòria de la reunió d'avui es crea la Comissió pro celebració del XXXV aniversari de la CNA de Nicaragua, que tindrà lloc el proper 23 d'agost de 2015 declarant l'Illa de Rama Cay, Bluefields, RAAS, Isla azul victoriosa de la batalla del 6º grado. La Comissió està integrada inicialment per: Amics de Puerto Cabezas de Vilafranca del Penedès, Àrea de solidaritat i cooperació de l'Ajuntament de Girona, Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA-Barcelona i Girona, Casa de Nicaragua, Comité Antiimperialista, Comitè de Solidaritat Sandinista, eldimoni.com de Santa Eugènia de Ter, La Guerrilla Comunicacional, SolidariQuart, Solidaritat Arbúcies-Palacagüina, SOARPAL i SOLNICA, Solidaridad con Nicaragua.
 2. Aquesta Comissió restarà oberta a qualsevol institució, entitat o persona que vulgui sumar-se. Només caldrà adherir-se a la Crida pro celebració del XXXV aniversari de la CNA de Nicaragua i col·laborar en el Pla de treball en la mesura que es pugui. El proper 19 de juliol de 2014, amb motiu de la celebració a Arbúcies del 35è aniversari de la RPS, es farà la presentació pública de la Comissió amb una Crida pro celebració del XXXV aniversari de la CNA de Nicaragua. Un equip de persones, integrat per les entitats/persones que vulguin participar, coordinarà els treballs de la Comissió. (qui estigui interessada que faci arribar un correu a sebasparra@solidaries.org, abans del 19 de juliol). La idea es reduir al màxim les reunions de la Comissió (una al setembre/octubre i una o dues al primer semestre del 2015) i comunicar-nos mitjançant http://aepcfagirona.blogspot.com.es/ i una llista de distribució de correu específica.
 3. Elaborarem un Pla de treball de la Comissió que contemplarà aquests elements:
 • Organització: equip de coordinació, Crida, llista de distribució de correu i administració de la informació al bloc, difusió,...
 • Edició del llibre El sueño que fue (en Sebas centralitza el tema)
 • Viatge d'Orlando Pineda (2014): presentacions llibre/crida Brigada CNA35 arreu de l'estat i al II Encuentro Europeo de Solidaridad amb la RPS de Milà.
 • Brigada CNA35 (2015)
(Es parla també de la possibilitat d'editar un vídeo, de 10 a 30', que facilités la difusió de l'impacte que va representar la CNA a Nicaragua i arreu fent una crida a la celebració del XXXV aniversari... Roser?)
 1. Finalment, les organitzacions presents acorden dirigir-se a la Comissió encarregada de preparar el II Encuentro Europeo de Solidaridad amb la RPS demanant que aquest tingui lloc durant la segona quinzena del mes de novembre (14 a 16, 21 a 23 o 28 a 3), doncs, a Catalunya, de l'11-9 al 9-11 viurem un parell de mesos d'una extraordinària activitat política i social que ens impediria participar com cal. D'una altra banda, es podria tenir més temps per a preparar l'Encuentro ja en la perspectiva de la celebració del 35è aniversari de la CNA (brigada europea, etc.). En Sebas s'encarrega de redactar un correu a la Comissió preparatòria sobre el tema.
CNA35. RESUMEN de la REUNIÓN del 14-6-14 en BARCELONA

 1. A propuesta de las entidades firmantes de la convocatoria de la reunión se crea la Comisión pro celebración del XXXV aniversario de la CNA de Nicaragua, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto de 2015 declarando la Isla de Rama Cay , Bluefields, RAAS, Isla azul victoriosa de la batalla del 6 º grado. La Comisión está integrada inicialmente por: Amigos de Puerto Cabezas de Vilafranca del Penedès, Área de solidaridad y cooperación del Ayuntamiento de Girona, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA-Barcelona y Girona, Casa de Nicaragua, Comité Antiimperialista, Comité de Solidaridad Sandinista, eldimoni.com de Santa Eugenia de Ter, La Guerrilla Comunicacional, SolidariQuart, Solidaridad Arbúcies-Palacagüina, SOARPAL y SOLNICA, Solidaridad con Nicaragua.
 2. La Comisión estará abierta a cualquier institución, entidad o persona que quiera sumarse. Sólo tendrá que adherirse al Manifiesto pro celebración del XXXV aniversario de la CNA de Nicaragua y colaborar en el Plan de trabajo en la medida de lo posible. El próximo 19 de julio de 2014, con motivo de la celebración en Arbúcies del 35 aniversario de la RPS, se hará la presentación pública de la Comisión con un Manifiesto pro celebración del XXXV aniversario de la CNA de Nicaragua. Un equipo de personas, integrado por las entidades/personas que quieran participar, coordinará los trabajos de la Comisión. (Quien esté interesado que haga llegar un correo a sebasparra@solidaries.org, antes del 19 de julio). La idea es reducir al máximo las reuniones de la Comisión (en septiembre/octubre y una o dos el primer semestre de 2015) y comunicarnos mediante http://aepcfagirona.blogspot.com.es/ y una lista de distribución de correo específica.
 3. Elaborar un Plan de trabajo de la Comisión que contemplará estos elementos:
 • Organización: equipo de coordinación, Manifiesto, lista de distribución de correo y administración de la información en el bloc, difusión, …
 • Edición del libro El sueño que fué (Sebas centraliza el tema)
 • Viaje de Orlando Pineda (2014): presentaciones libro / llamada Brigada CNA35 todo el estado y el II Encuentro Europeo de Solidaridad con la RPS de Milán.
 • Brigada CNA35 (2015)
(Se habla también de la posibilidad de editar un vídeo, de 10 a 30 ', que facilitara la difusión del impacto que representó la CNA en Nicaragua y en todo el mundo, llamando a la celebración del XXXV aniversario ... Roser? )
 1. Finalmente, las organizaciones presentes acuerdan dirigirse a la Comisión encargada de preparar el II Encuentro Europeo de Solidaridad con la RPS pidiendo que éste tenga lugar durante la segunda quincena del mes de noviembre (14 a 16, 21 a 23 o 28 a 3), pues, en Cataluña, del 11-9 al 9-11 viviremos un par de meses de una extraordinaria actividad política y social que nos impediría participar como es debido. Por otra parte, se podría tener más tiempo para preparar el Encuentro ya en la perspectiva de la celebración del 35 aniversario de la CNA (brigada europea, etc.). Sebas se encarga de redactar un correo a la Comisión preparatoria del Encuentro sobre el tema.